încheierea contractului /transferul de drepturi şi obligaţii ale cumpărătorului

 1. Cumpărătorul este obligat să-şi menţină comanda timp de maxim zece zile, respectiv până la două săptămâni în cazul autovehiculelor utilitare. Contractul de vânzare-cumpărare se consideră încheiat atunci când vânzătorul confirmă în scris în termenul menționat comanda obiectului precizat al tranzacţiei, respectiv atunci când efectuează livrarea. Vânzătorul este însă obligat să aducă neîntârziat la cunoștința celui care efectuează comanda eventuala refuzare a comenzii.
 2. Transferul de drepturi şi obligaţii ale cumpărătorului rezultate din contractul de vânzare-cumpărare necesită acordul scris al vânzătorului.

plată

 1. Prețul de cumpărare și prețurile prestațiilor auxiliare devin scadente în momentul predării obiectului tranzacţiei, respectiv în momentul înmânării sau remiterii facturii în vederea plăţii.
 2. Cumpărătorul poate compensa pretenții ale vânzătorului numai atunci când contrapretențiile cumpărătorului sunt incontestabile sau când există un titlu executoriu; cumpărătorul poate face uz de dreptul de retenție numai atunci când acesta se referă la pretenții din contractul de vânzare-cumparare.

livrare și întârzieri la livrare

 1. Datele şi termenele de livrare convenite cu titlu obligatoriu sau orientativ se vor preciza în scris. Termenele de livrare curg începând cu data încheierii contractului.
 2. La zece zile, respectiv în cazul autovehiculelor utilitare la două săptămâni după depășirea termenului orientativ de livrare, cumpărătorul îl poate soma pe vânzător să efectueze livrarea. Odată cu primirea notificării, vânzătorul intră în întârziere. Atunci când cumpărătorul are dreptul la despăgubiri pentru daunele produse în urma întârzierii, acestea se limitează la cel mult 5% din prețul de cumpărare convenit, dacă este vorba de o neglijență ușoară a vânzătorului. Dacă, în plus, cumpărătorul dorește să se retragă din contract și/sau să ceară despăgubiri în loc de prestație, el trebuie să-i fixeze vânzătorului după trecerea intervalului de 10 zile precizat în fraza 1 un termen rezonabil pentru livrare. Atunci când cumpărătorul are dreptul la despăgubiri în loc de prestație, în caz de neglijență ușoară a vânzătorului acestea se limitează la cel mult 10% din prețul de cumpărare convenit. Atunci când cumpărătorul este o persoană juridică de drept public, o entitate specială de patrimoniu public sau un întreprinzător care la încheierea contractului acţionează în virtutea atribuțiilor sale comerciale sau profesionale independente, pretențiile sale la despăgubire sunt excluse în caz de neglijență ușoară. Dacă vânzătorul aflat în întârziere ajunge accidental în imposibilitatea de a efectua livrarea, el răspunde în limitele de răspundere civilă convenite mai sus. Vânzătorul este exonerat de răspundere în cazul în care dauna ar fi apărut și în cazul efectuării la timp a livrării.
 3. Dacă se depăşeşte o dată de livrare obligatorie sau un termen de livrare obligatoriu, vânzătorul intră în întârziere odată cu depăşirea datei sau termenului de livrare. În acest caz, drepturile cumpărătorului sunt reglementate conform cifrei 2 frazele 3 - 6 din prezenta secţiune.
 4. În caz de forță majoră sau de dereglări în activitatea vânzătorului ori a furnizorilor săi, intervenite fără vina lor, care-l împiedică temporar pe vânzător să livreze obiectul tranzacţiei la termenul convenit sau în cadrul perioadei convenite, termenele și perioadele menționate la punctele 1 - 3 ale prezentei secţiuni se prelungesc cu durata dereglărilor în activitate cauzate de împrejurările respective. Dacă asemenea dereglări conduc la o amânare a prestației cu mai mult de patru luni, cumpărătorul se poate retrage din contract . Aceasta nu afectează alte drepturi de retragere.

scădere

 1. Cumpărătorul este obligat să recepționeze obiectul tranzacţiei în interval de 8 zile de la primirea notificării de punere la dispoziţie. În caz de neefectuare a recepției, vânzătorul poate face uz de drepturile sale legale.
 2. Despăgubirile materiale pretinse de către vânzător se ridică la 10% din preţul de cumpărare. Despăgubirile materiale se vor stabili in cuantum mai mare sau mai mic în măsura în care vânzătorul face dovada unei pagube mai mari, respectiv cumpărătorul cea a unei pagube mai reduse.
 3. Vânzarea se face cu excluderea oricărei garanții. Această prevedere este valabilă pentru pretenții de despăgubire ale cumpărătorului pentru prejudicii aduse vieții, integrității corporale sau sănătății, produse prin încălcarea cu premeditare sau din neglijență a obligaţiilor utilizatorului, ale unui reprezentant legal sau ale unui agent al acestuia, precum și pentru pretenții de despăgubire pentru daune de altă natură, rezultate prin încălcarea cu premeditare sau din neglijență gravă a obligaţiilor utilizatorului, ale unui reprezentant legal sau ale unui agent al acestuia.

drept de retenție

 1. Obiectul tranzacţiei rămâne proprietate a vânzătorului până la compensarea tuturor pretenţiilor vânzătorului rezultate din contractul de vânzare-cumpărare.

  Atunci când cumpărătorul este o persoană juridică de drept public, o entitate specială de patrimoniu public sau un întreprinzător care la încheierea contractului acţionează în virtutea atribuțiilor sale comerciale sau profesionale independente, dreptul de retenţie rămâne în vigoare şi pentru creanţele vânzătorului faţă de cumpărător care rezultă din relaţiile contractuale curente, până la compensarea creanţelor existente în legătură cu tranzacţia.

  La solicitarea cumpărătorului, vânzătorul este obligat să renunţe la dreptul de retenţie în cazul în care cumpărătorul şi-a îndeplinit în mod inatacabil toate obligaţiile ce-i revin în legătură cu obiectul cumpărării şi dacă pentru celelalte creanţe din cadrul relaţiilor comerciale curente este constituită o garanţie corespunzătoare.

  Pe perioada dreptului de retenţie, vânzătorul are dreptul de a păstra cartea de identitate a vehiculului.
 2. În cazul întârzierii la plată a cumpărătorului, vânzătorul se poate retrage din contractul de vânzare-cumpărare.
 3. Atâta timp cât există rezerva dreptului de proprietate, cumpărătorul nu are voie să dispună de obiectul tranzacţiei și nici să permită pe cale contractuală utilizarea acestuia de către un terț.

defecte materiale

 1. Ansprüche des Käufers wegen Sachmängeln verjähren in einem Jahr ab Ablieferung des Kaufgegenstandes an den Kunden.

  Prin excepție de la aceasta, vânzarea autovehiculelor utilitare are loc cu excluderea oricărei răspunderi pentru defecte materiale atunci când cumpărătorul este o persoană juridică de drept public, o entitate specială de patrimoniu public sau un întreprinzător care la încheierea contractului acţionează în virtutea atribuțiilor sale comerciale sau profesionale independente.

  În caz de ascundere cu rea-intenţie a unor deficienţe sau de asumare a unei garanţii pentru caracteristicile constructive, pretenţiile ulterioare rămân neafectate.
 2. Pentru derularea unei proceduri de remediere a unor defecte se procedează după cum urmează:
  1. Pretenţiile cumpărătorului legate de remedierea deficienţelor trebuie notificate vânzătorului . În cazul formulării verbale a reclamaţiilor cu privire la pretenţii, cumpărătorului trebuie să i se înmâneze o confirmare scrisă a înregistrării reclamaţiei.
  2. În cazul în care obiectul tranzacţiei devine inutilizabil din cauza unui defect material, cumpărătorul, cu acordul vânzătorului, se poate adresa atelierului de reparaţii auto disponibil situat cel mai aproape de locul în care se află obiectul tranzacţiei devenit nefuncţional, dacă locul obiectului tranzacţiei devenit nefuncţional se află la mai mult de 50 km distanţă de vânzător.
  3. Piesele înlocuite devin proprietatea vânzătorului.
  4. Pentru piesele montate în scopul remedierii defectelor, cumpărătorul poate emite pretenții privind defectele materiale în baza contractului de vânzare-cumpărare până la expirarea perioadei de prescripție a obiectului tranzacţiei.

răspundere civilă

 1. Dacă în baza prevederilor legale și conform prevederilor date de aceste condiții vânzătorul trebuie să suporte o anumită pagubă cauzată prin neglijență ușoară, atunci răspunderea vânzătorul este limitată.

  Răspunderea civilă intervine numai în cazul încălcării obligațiilor esenţiale din contract și este limitată la daunele tipice previzibile la momentul încheierii contractului. Această limitare nu se aplică în caz de prejudicii aduse vieții, integrității corporale sau sănătății. În măsura în care daunele sunt acoperite de o asigurare încheiată de către cumpărător pentru cazul de daune în cauză (cu excepția asigurării de sumă fixă), vânzătorul răspunde doar pentru eventuale dezavantaje colaterale ale cumpărătorului ca de ex. prime mărite de asigurări sau pierderi din dobânzi până la reglarea daunelor de către asigurare.
 2. În mod independent de o posibilă vină a vânzătorului, eventuala răspundere civilă a acestuia în cazul ascunderii cu rea-credinţă a unui defect rămâne neafectată prin asumarea unei garanţii sau a riscului de aprovizionare precum şi conform legii privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte.
 3. Răspunderea civilă privind întârzierea livrării este reglementată în Secțiunea II.
 4. Este exclusă răspunderea personală a reprezentanţilor legali, a agenţilor şi a salariaţilor vânzătorului pentru daune produse de aceştia prin neglijenţe minore.

procedură de expertiză pentru arbitraj (Valabil doar pentru vehicule second hand cu o greutate totală admisă de nu mai mult de 3,5 t. )

 1. Dacă firma de automobile poartă sigla „Întreprindere cu personal calificat membră a asociaţiei profesionale a constructorilor şi comercianților de autovehicole“, în cazul litigiilor rezultate din contractul de vânzare-cumpărare - cu excepția celor referitoare la prețul de cumpărare - părțile pot sesiza oficiul de arbitraj pentru domeniul autovehiculelor sau pentru comerțul cu vehicule second hand, competent pentru sediul vânzătorului. Sesizarea trebuie depusă în scris, imediat după luarea la cunoștință a obiectului litigiului, cel târziu înainte de trecerea unei perioade de 13 luni de la livrarea obiectului tranzacţiei.
 2. Prin hotărârea oficiului de arbitraj nu se exclude calea juridică.
 3. Prin apelarea la oficiul de arbitraj, prescrierea se suspendă pe perioada derulării procedurii.
 4. Procedura de arbitraj se desfăşoară conform reglementărilor comerciale şi procedurale ale comisiei de arbitraj, comunicate părţilor de către aceasta, la cerere.
 5. Recurgerea la oficiul de arbitraj este exclusă dacă deja s-au iniţiat pași pe calea justiției. Dacă în timpul unei proceduri de arbitraj se apelează la justiție, oficiul de arbitraj își suspendă activitatea.
 6. Pentru beneficiar, procedura de arbitraj este gratuită.

instanţa competentă

 1. Pentru toate pretențiile prezente și viitoare rezultate din relațiile de afaceri cu comercianţii, inclusiv creanţe sub formă de cambii şi cecuri, competența juridică exclusivă este dată de sediul vânzătorului.
 2. Aceeaşi instanţă îşi menţine competenţa atunci când cumpărătorul nu are o instanţă competentă proprie în ţară, dacă după încheierea contractului şi-a mutat domiciliul sau reşedinţa obişnuită din ţară sau dacă în momentul acţionării în justiţie nu i se cunosc domiciliul sau reşedinţa obişnuită.

  În rest, în caz de pretenții ale vânzătorului față de cumpărător, instanța competentă este dată de domiciliul acestuia.
Hüffermann Transportsysteme GmbH
Schmitz Cargobull
DAF
Krone
Kögel
Mercedes-Benz
MAN
Volvo
Scania
Paneuropa
A1 Truck Services
Südbeck Nutzfahrzeuge GmbH
LTS Überführungs GmbH
Peter Tenbeitel GmbH