Uzavření smlouvy / přenos práv a povinností kupujícího

 1. Kupující je vázán objednávkou maximálně deset dnů, u užitkových vozidel až dva týdny. Kupní smlouva je uzavřena, když prodejce písemně během uvedené lhůty potvrdí přijetí objednávky blíže označeného předmětu koupě nebo provede dodávku. Prodejce má ale povinnost, objednavatele neprodleně informovat, když objednávku nepřijme.
 2. Přenosy práv a povinností kupujícho z kupní smlouvy vyžadují písmený souhlas prodejce.

Platba

 1. Kupní cena a ceny za vedlejší služby jsou splatné při předání předmětu koupě a doručení nebo zaslání faktur k platbě.
 2. Nároky prodejce může kupující kompenzovat jen tehdy, když je protipohledávka kupujícího nesporná nebo je k dispozici pravomocný důvod, zadržovací právo lze uplatnit jen tehdy, když se to zakládá na nárocích z kupní smlouvy.

Dodávka a prodlení dodávky

 1. Dodací termíny a dodací lhůty, které lze domluvit závazně nebo nezávazně, se musí uvést písemně. Dodací lhůty začínají po uzavření smlouvy.
 2. Kupující může deset dnů, u užitkových vozidel 2 týdny, po překročení nezávazného dodacího termínu nebo nezávazné dodací lhůty vyzvat prodejce k realizaci dodávky. S přijetím výzvy se prodejce dostává do prodlení. Má-li kupující nárok na náhradu škody z prodlení, omezuje se náhrada při lehké nedbalosti prodejce na maximálně 5% domluvené kupní ceny. Bude-li chtít kupující navíc odstoupit od kupní smlouvy anebo žádat náhradu škody místo plnění, musí prodejci po uplynutí desetidenní lhůty podle věty 1 dát přiměřenou lhůtu pro dodání. Nárokuje-li si kupující náhradu škodu místo plnění, omezuje se nárok při lehké nedbalosti na maximálně 10% domluvené kupní ceny. Je-li kupující právní osoba z oblasti veřejného práva, veřejně-právní zvláštní majetek nebo podnikatel, který při uzavření smlouvy jedná v rámci vykonávání své živnostenské nebo výdělečně činné činnosti, jsou nároky na náhradu škody při lehké nedbalosti vyloučeny. Je-li prodejci během prodlení náhodou znemožněna dodávka, ručí pomocí předchozích domluvených omezení ručení. Prodejce neručí, když ke škodě došlo při včasné dodávce.
 3. Překročí-li závazný dodací termín nebo závazná dodací lhůta, dostane se prodejce při překročení dodacího termínu nebo dodací lhůty do prodlení. Práva kupujícího jsou pak určeny podle číslice 2 věty 3 až 6 toho odstavce.
 4. Vyšší moc nebo přerušení provozu u prodejce nebo jho dodavatelů, které prodejci bez vlastního zavinění přechodně brání, aby předmět koupě dodal během dohodnutého termínu nebo dohodnuté lhůty, mění termíny a lhůty uvedené v číslici 1 až 3 tohoto odstavce o dobu závad v plnění závazku způsobených těmito okolnostmi. Způsobí-li příslušné závady odložení plnění o více než čtyři měsíce, může kupující odstoupit od smlouvy. Ostatní práva na odstoupení od smlouvy tím nejsou dotčena.

Odběr

 1. Kupující se zavazuje převzít předmět koupě do 8 dnů od doručení oznámení o připravenosti zboží. V případě nepřevzetí může prodejce využít svá zákonná práva.
 2. Verlangt der Verkäufer Schadensersatz, so beträgt dieser 10 % des Kaufpreises. Der Schadensersatz ist höher oder niedriger anzusetzen, wenn der Verkäufer einen höheren oder Käufer einen geringeren Schaden nachweist.
 3. Prodej se provádí s vyloučením jakéhokoli ručení. To platí pro nároky na náhradu škody kupujícího na základě poškození života nebo zdraví, které se zakládají na úmyslném nebo nedbalém porušení povinností prodejce nebo zákonného zástupce nebo pověřence a a pro nároky na náhradu škody za ostatní škody, které se zakládají na úmyslném nebo nedbalém porušení povinností uživatele , zákonného zástupce nebo pověřence.

Výhrada vlastnictví

 1. Předmět koupě zůstává až do vyrovnání pohledávek příslušejícím prodejci na základě kupní smlouvy majetkem prodejce.

  Je-li kupující osoba z oblasti veřejného práva, veřejně-právní zvláštní majetek nebo podnikatel, který při uzavření smlouvy jedná v rámci vykonávání své živnostenské nebo výdělečně činné činnosti, zůstává také výhrada vlastnického práva na pohledávky prodejce oproti kupujícímu z probíhajícho obchodního vztahu až do vyrovnání pohledávek příslušejících mu v souvislostí s koupí.

  Na žádost kupujícího je prodejce povinován se zřeknout výhrady vlastnického práva, když kupující nepopiratelně dostál všem pohledávkám spojeným s předmětem koupě a pro zbylé pohledávky existuje patřičná záruka z probíhajících obchodních vztahů.

  Během doby výhrady vlastnictví přísluší právo držení technického půrkazu prodejci.
 2. Při prodlení v platbě kupující může prodejce odstoupit od kupní smlouvy.
 3. Pokud existuje výhrada vlastnictví, nesmí kupující disponovat předmětem koupě anitřetím osobám smluvně poskytovat užívání.

Materiálová vada

 1. Nároky kupujícího ohledně materiálových vad se promlčují za jeden rok po dodání předmětu koupě zákazníkovi.

  Odlišným způsobem se provádí prodej užitkových vozidel s vyloučením jakéhokoli ručení za vady materiálu, když je kupující právní osoba z oblasti veřejného práva, veřejně-právní zvláštní majetek nebo podnikatel, který při uzavření smlouvy jedná v rámci vykonávání své živnostenské nebo výdělečně činné činnosti.

  Při lstivém zamlčení závad nebo převzetí záruky za kvalitu zůstávají další nároky nedotčeny.
 2. Při odstraňování závad platí následující:
  1. Nároky na odstranění vad musí kupující uplatnit u prodejce. Při ústním oznámení musí kupující obdržet písemné potvrzení o dojítí oznámení.
  2. Stane-li se předmět koupě kvůli vadě materiálu neschopný provozu, může se kupující se souhlasem prodejce obrátit na pohotovou opravnu s mistrovskou zkouškou, která je nejblíže místu předmětu koupě neschopného provozu, když se místo provozu neschopného předmětu koupě nachází ve vzdálenosti více než 50 km od prodejce.
  3. Vyměněné díly jsou majetkem prodejce.
  4. Na díly namontované kvůli odstranění závady může kupující na základě kupní smlouvy uplatnit až do uplynutí promlčecí lhůty předmětu koupě nároky na materiálové vady.

Ručení

 1. Musí-li prodejce na základě zákonných ustanovení podle těchto podmínek ručit za škodu, která byla způsobena lehkou nedbalostí, ručí prodejce omezeně:

  Ručení vzniká pouze při porušení povinností důležitých pro smlouvu a je omezeno na typickou škodu předvídatelnou při uzavření smlouvy. Toto omezení neplatí při poškození života nebo zdraví. Jakmile je škoda kryta pojištěním uzavřeným kupujícím pro příslušnou škodní událost (vyjma pojištění na určitou pojistnou částku), ručí prodejce pouze za případné s tím spojené újmy kupujícího, např. vyšší sazby pojistného nebo újmy při zúročení až do likvidace škody pojištěním.
 2. Nezávisle na zadlužení prodejce zůstává nedotčeno případné ručení při lstivém zamlčení závady, z převzetí záruky nebo rizika pořízení a podle zákonu o ručení za výrobek.
 3. Ručení ohledně prodlení dodávky je upraveno na závěr v odstavci II.
 4. Vyloučeno je osobní ručení zákonného zástupce, pomoníci při plnění a zaměstnanci prodejce za škody jimy zpsůbené z důvodů lehké nedbalosti.

Řízení s rozhodčím znalcem (Platí pouze pro použitá vozidla s celkovou povolenou hmotností do 3,5 t )

 1. Používá-li automobilová dílna značku "Dílna sdružení automobilového opravářů s mistrovskou zkouškou"
 2. Rozhodnutím rozhodčího soudu se nevylučuje právní cesta.
 3. Díky odvolání se k dozorčímu soudu se zastaví promlčení na dobu řízení.
 4. Řízení rozhodčího soudu se řídí jednacím a procesním řádem, jenž rozhodčí soud stranám na požádání vydá.
 5. Žádost o pomoc rozhodčího orgánu je vyloučena, když už se postupuje právní cestou. Začne-li se postupovat právní cestou během řízení rozhodčího soudu, zastaví rozhodčí orgán svoji činnost.
 6. Řízení rozhodčího soudu je pro objednavatele bezplatné.

Soudní příslušnost

 1. Pro veškeré současné a budoucí nároky plynoucí z obchodního styku s obchodníky včetně směnkových a šekových pohledávek je výhradní soudní příslušností soudu sídlo prodejce.
 2. Stejná soudní příslušnost platí, když nemá kupující žádnou obecnou soudní příslušnost v tuzemsku, po uzavření smlouvy přesunul svoje trvalé bydliště nebo běžné místo pobytu z tuzemska nebo jeho trvalé bydliště či běžné místo pobytu není v okamžiku podání žaloby známé.

  Mimochodem platí u nároků prodejce na kupujícího jeho bydliště jako sídlo příslušního soudu.
Hüffermann Transportsysteme GmbH
Schmitz Cargobull
DAF
Krone
Kögel
Mercedes-Benz
MAN
Volvo
Scania
Paneuropa
A1 Truck Services
Südbeck Nutzfahrzeuge GmbH
LTS Überführungs GmbH
Peter Tenbeitel GmbH